1. Postanowienia ogólne

1.1. Operatorem i administratorem Sklepu Internetowego prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej https://www.freshflowers.pl/ jest BUSINESS WAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ślęzy (55-040 Kobierzyce), przy ul. Pszennej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000737648, NIP: 8961579399, REGON: 380601720, dalej zwany „Sprzedawcą”. Pozostałe dane kontaktowe Sprzedawcy: e-mail: kontakt@freshflowers.pl,

1.2. Sprzedawca jest stroną zawieranych umów sprzedaży, a także administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupujących za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3. Warunki dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym reguluje niniejszy Regulamin.

1.4. Zapisy niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia, ani wyłączenia praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości co do zapisów Regulaminu będą interpretowane na korzyść konsumenta, a w przypadku gdyby postanowienia Regulaminu okazały się niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uznaje się te postanowienia z mocy prawa za nieważne.


2. Ceny towarów

2.1. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.

2.2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo w sposób wyraźny, jasny i widoczny informowany w trakcie składania zamówienia.

2.3. Ceny towarów nie zawierają opłat za inne usługi towarzyszące sprzedaży. W każdym wypadku o koszcie dodatkowych usług Kupujący informowany jest w chwili składania na nie zamówienia oraz na ekranie podsumowania zamówienia.

2.4. W przypadku zorganizowania przez Sprzedawcę akcji promocyjnych promocje nie łączą się,chyba że postanowienia regulaminu promocji stanowią inaczej.


3. Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe, w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

3.2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

3.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca składa ww. oświadczenie nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Po bezskutecznym upływie 24 godzin oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

3.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia.

3.5. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji konta Kupującego w Sklepie Internetowym. Dane osobowe podane przez Kupującego w trakcie rejestracji konta są wykorzystywane jedynie w celu realizacji umowy, chyba że Kupujący wyrazi w sposób wyraźny zgodę na wykorzystanie ich w innych celach (np. marketingowych, reklamowych, informacyjnych).

3.5. Brak dokonania wpłaty ceny przez Kupującego w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia uznaje się za wycofanie oferty zakupu.

3.6. Otrzymany produkt z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy może różnić się wyglądem od oferowanego produktu widocznego na fotografii umieszczonej na stronie Sklepu Internetowego.


4. Prawo do odstąpienia od umowy

4.1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.

4.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych wart. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), tj. m.in. w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia. Rośliny jako towar, który może ulec szybkiemu zepsuciu, nie podlegają możliwości zwrotu.

4.3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: BUSINESS WAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Ślęza, ul. Pszenna 8, 55-040 Kobierzyce.

4.4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Kupujący ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.

4.5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.6. Wpłacone przez Kupującego środki podlegają zwrotowi przelewem na konto, z którego dokonywana była płatność, chyba że Kupujący - np. w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy - zażąda zwrotu ceny na inne konto lub w inny sposób aniżeli przelewem.

4.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami.


5. Płatności i wysyłka

5.1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:

a) szybkie przelewy - podmiotem obsługującym płatności online jest PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.,

b) Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) - podmiotem obsługującym płatności online jest PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.,

c) za pobraniem.

5.2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy bądź z chwilą otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online, w zależności od tego która z tych sytuacji nastąpi pierwsza.

5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.

5.4. Sprzedawca zastrzega, że regulaminy poszczególnych promocji mogą uzależniać objęcie promocją danego zamówienia od dokonania płatności w określonej formie.

5.5. Wszelkie opcje wysyłki są szczegółowo opisane w zakładce pod linkiem https://freshflowers.pl/content/1-dostawa.


6. Reklamacje

6.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

6.2. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sprzedawcy: BUSINESS WAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ślęza, ul. Pszenna 8, 55-040 Kobierzyce, wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego. Reklamację można złożyć np. na formularzu reklamacji stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

6.3. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.4. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

6.5. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w przypadku umów zawieranych z kupującymi niebędącymi konsumentami.

6.6. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta lub dystrybutora Kupujący zostanie poinformowany o istnieniu i treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia.

6.7. Produkty gratisowe nie są objęte umową sprzedaży i nie mogą być przedmiotem reklamacji.


7. Świadczenie usług drogą elektroniczną

7.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi

a) przedstawienie oferty Sklepu,

b) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

c) możliwość korzystania z Konta Klienta i uczestnictwo w programie lojalnościowym, 

d) rozsyłanie bezpłatnego biuletynu informacyjnego (newsletter),

e) inne usługi, tj. zapytaj o towar, zapytaj o cenę, poleć towar, dodaj opinię, formularz kontaktowy.

7.2. Dostęp do usług określonych w ust. 7.1 pkt. a, b, d i e nie wymaga Rejestracji.

7.3. Dostęp do usługi określonej w ust. 7.1 pkt. c wymaga dokonania Rejestracji.

7.4. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego (newsletter).

7.5. Do korzystania z usługi newslettera niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

7.6. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie użytkownikom informacji handlowej,reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.

7.7. Subskrypcji newslettera można dokonać na stronie Sklepu Internetowego podając adres e-mail użytkownika. Subskrypcji newslettera można dokonać również w trakcie procedury składania zamówienia w Sklepie Internetowym lub rejestracji konta użytkownika.

7.8. Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres, na który ma być przesyłany Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres: kontakt@freshflowers.pl.


8. Przetwarzanie danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane identyfikacyjne i kontaktowe określa punkt 1.1. Regulaminu.

8.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

8.3. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży wymaga się, aby Kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z prawidłową realizacja zamówienia i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży lub świadczenia usług drogą elektroniczną.

8.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kupujący lub Subskrybent newslettera.

8.5. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania): (a) zgodą Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), (b) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), (c) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

8.6. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8.7. Podane przez Kupującego dane osobowe są przetwarzane jedynie dla celów opisanych powyżej. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji. 

8.8. Zapisanie się do subskrypcji newslettera jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody Subskrybenta na przetwarzanie jego danych osobowych wskazanych w zamówieniu lub w formularzu zapisu do newslettera dla celów handlowych, reklamowych lub marketingowych.

8.9. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty operatorowi pocztowemu, firmom kurierskim i transportowym, podmiotowi obsługujący płatności online, bankowi prowadzącemu konto Administratora, podmiotom świadczącym usługi serwera i hostingowe oraz podmiotom z branży informatycznej utrzymującym Sklep Internetowy, a także edrone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

8.10. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osób, które założyły konto w Sklepie Internetowym są przetwarzane do czasu usunięcia tego konta z portalu. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

8.11. Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Państwa (osób,których dane dotyczą).

8.12. Kupującemu, Subskrybentowi newslettera, a także innymi osobom korzystającym w jakikolwiek sposób ze Sklepu Internetowego, których dane osobowe Administrator przetwarza, przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu lub Subskrybentowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.13. W razie dokonywania przez Państwa zakupów towarów oferowanych przez Administratora za pośrednictwem portalu allegro.pl (Allegro.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000635012), Państwa dane osobowe są udostępniane Administratorowi przez ten podmiot w celu realizacji zamówienia. W wyżej opisanym przypadku, Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką

8.14. Administrator jest odpowiedzialny za Państwa dane osobowe przetwarzane na fanpage’u w serwisie facebook.com. oraz w serwisie Google+, a także twitter.com. W zakresie – w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w ww. serwisach – niniejsza Polityka ma zastosowanie.


9. Postanowienia końcowe

9.1. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.

9.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: kontakt@freshflowers.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 602 292 032.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

9.4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

9.5. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym niebędącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

9.7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.8. Regulamin obowiązuje od dnia15.08.2018 r.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ REKLAMACJI