1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Kupujących i innych korzystających ze Sklepu Internetowego pod adresem freshflowers.pl.

1.2. Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez Administratora zarówno podczas rejestracji konta w Serwisie, korzystania z serwisu, a także w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta.


2. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Business Way Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ślęzy (55-040 Kobierzyce), przy ul. Pszennej 8, KRS: 0000737648, NIP: 8961579399, REGON: 380601720. Pozostałe dane kontaktowe: e-mail: kontakt@freshflowers.pl, tel.: 794 792 799.


3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3.1. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

3.2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:

a) Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.3. Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) - c) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie ze Sklepu i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

3.4. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3.5. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


4. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

4.1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane:

a) w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

b) w innych celach, związanych z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu,

c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych),

d) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tj. zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, marketing produktów i usług własnych).

4.2. W powyższym zakresie Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, telefon, adres (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania), numer NIP, pliki cookies, numer IP, numer konta bankowego lub numer karty kredytowej.


5. Udostępnianie danych osobowych

5.1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

5.2. Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Państwa (osób, których dane dotyczą).

5.3. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Administratora, podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym Sklep Internetowy, a także edrone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz podmiotowi obsługującemu płatności online PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o..

5.4. W razie dokonywania przez Państwa zakupów towarów oferowanych przez Administratora za pośrednictwem portalu allegro.pl (Allegro.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000635012)), Państwa dane osobowe są udostępniane Administratorowi przez ten podmiot w celu realizacji zamówionego Towaru. W wyżej opisanym przypadku, Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką.”


6. Ochrona danych

6.1. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych Kupujących zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

6.2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c) adekwatne, odpowiednie i nienadmierne,

d) dokładne i aktualne,

e) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

g) bezpiecznie przechowywane,

h) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

6.3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administratora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

6.4. Dane osobowe zbierane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Sprzedawcę są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Sprzedawcę (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osób, które założyły konto w Sklepie Internetowym są przetwarzane do czasu usunięcia tego konta z portalu. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.


7. Uprawnienia

7.1. Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

7.2. Macie Państwo prawo uzyskać od Administratora następujące informacje:

a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych,

b) od kiedy Państwa dane są przetwarzane,

c) o źródle z którego pochodzą Państwa dane,

d) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane.

7.3. Ponadto na Państwa żądanie Administrator, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7.4. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić Administratorowi stosowne żądanie na adres e-mail.

7.5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.


8. Zmiana danych

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie Administratora o tym fakcie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.


9. Ciasteczka

9.1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

9.2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).

9.3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają Administratorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto ten Sklep odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Sklepie).

9.4. Administrator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,

b) statystycznym,

c) przystosowania Sklepu do Państwa preferencji.

9.5. Administrator może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

9.6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

9.7. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

9.8. Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu, usprawnienia działania Sklepu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Kupującym, że są zalogowani w Sklepie.

9.9. Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu.

9.10. Administrator wykorzystuje w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.

9.11. Administrator przy przetwarzaniu plików cookies, wykorzystuje narzędzia dostarczane przez edrone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

9.12. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

9.13. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Sklep może nie funkcjonować prawidłowo.

9.14. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się ze Sklepem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

9.15. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

10. Postanowienia końcowe

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualizacja zasad będzie dostępna na stronie internetowej Sklepu. Administrator poinformuje o każdej zmianie treści niniejszej Polityki.